ČINNOSŤ FIRMY

I. Oblasť technických plynov ( ďalej TP )

kyslík, acetylén, dusík, čpavok, vodík, chlór, CO2, argón, hélium

odparovacie stanice TP
tlakové stanice TP ( fľašové a zväzkové )
zásobníky a plynojemy TP
plnenie kovových tlakových nádob TP
kompresorové a redukčné stanice TP
rozvody bez obmedzenia tlaku z materiálov triedy 11, 17, meď a hliník
rozvody pre medicinálne a super čisté plyny pre nemocnice a laboratóriáII. Oblasť výhrevných plynov

zemný plyn, propán bután a plyny s obsahom oxidu uhoľnatého

NTL, STL a VTL rozvody z kovových a nekovových materiálov
STL a VTL regulačných staníc
plynové kotolne bez obmedzenia
priemyselné plynové pece s neobmedzeným výkonom
čerpacie stanice LPG ( autoplyn )
zásobníky na skvapalnené uhľovodíkové plyny ( propán, propán bután )III. Tlakové nádoby a kotle

tlakové nádoby stabilné triedy I., II., III., IV
kotle parné a kvapalinové triedy IV. a V.
potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para, horúca voda a vzduch triedy I., II.IV. Kúrenárske a vodoinštalatérske práce

pre rozvody ústredného kúrenia , teplej úžitkovej vody a studenej vody z materiálov oceľ, meď a plast